حضور نوژان مهر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دامپزشکی